Вісник ДонНУЕТ «Економічні науки»

Вимоги до публікації

Періодичність видання - 2 рази на рік
Заснований у 1999 р.

Засновник та видавець – Донецький
національний університет економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського

Сайт: http://visnik.donnuet.edu.ua/

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України в галузі економічних наук
(наказ Міністерства освіти і науки України
№ 241 від 09.03.2016 р)

Адреса редакції:
вул. Трамвайна, 16, м. Кривий Ріг, 50005
e-mail: druk.visnyk@donnuet.edu.ua

Головний редактор
д-р.екон.наук, професор О.Б. ЧЕРНЕГА

Заступник головного редактора
д-р.екон.наук, доцент Г.О. ГОРІНА

Відповідальний секретар
канд.екон.наук, доцент Карабаза І.А.
тел. +38 096 870 44 91
e-mail: druk.visnyk@donnuet.edu.ua

 

ISSN 2079-4819

Crossref Member Badge

Прийом статей здійснюється

до 1 грудня

до 1 травня

Журнал включений до міжнародних наукометричних баз та інформаційно-аналітичних систем: Google Scholar, ResearchBib, Scientific Indexing Services, Index Copernicus.
Статті до журналу  приймаються за такими напрямами наукових досліджень:

 1. Підприємництво, менедж­мент, маркетинг
 2. Національна та міжнародна економіка
 3. Економіка торгівлі та послуг
 4. Фінанси та інвестиції
 5. Облік, аналіз та контроль

  folder Архів

 

Торгівля і ринок України

Вимоги до публікації

Періодичність видання - 2 рази на рік
Заснований у 1994 р.

Засновник та видавець – Донецький
національний університет економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського

Сайт: http://torgivlya.donnuet.edu.ua

Збірник включено до переліку наукових фахових видань України в галузі економічних наук
(наказ Міністерства освіти і науки України
№ 1222 від 07.10.2016 р)

Адреса редакції:
вул. Трамвайна, 16, м. Кривий Ріг, 50005
e-mail: torgivlya@donnuet.edu.ua 

Головний редактор
д-р.екон.наук, доцент Н.О. СЛОБОДЯНЮК

Заступник головного редактора
канд.екон.наук, доцент С.В. ВОЛОШИНА

Відповідальний секретар
канд.екон.наук О.В. Роженко.
тел. +380 967 40 88 73
e-mail: torgivlya@donnuet.edu.ua 

 

ISSN 2309-2378 (Online), 
ISSN 2079-4762 (Print).

Crossref Member Badge

Прийом статей здійснюється

до 1 грудня

до 1 травня

Журнал включений до міжнародних наукометричних баз та інформаційно-аналітичних систем: GoogleScholar, ResearchBib, ScientificIndexingServices.
Статті до збірника  приймаються за такими напрямами наукових досліджень:

 1. Соціально-економічні пробле­ми світового та національного господарства
 2. Економіка торгівлі та послуг
 3. Економічні механізми управ­ління підприємством
 4. Підприємницька діяльність, маркетинг, менеджмент
 5. Фінанси, бухгалтерський облік, контроль і аудит
 6. Розвиток сфери послуг на мікро-, мезо- та макро-рівнях

  folder Архів

 

Обладнання та технології харчових виробництв

Вимоги до публікації

 

Періодичність видання - 2 рази на рік
Заснований у 1998 році

Засновник та видавець – Донецький
національний університет економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського

Сайт: http://oblad.donnuet.edu.ua

Адреса редакції:
вул. Трамвайна, 16, м. Кривий Ріг, 50005
e-mail: obladnannya@donnuet.edu.ua 

Головний редактор
д-р технаук В.П. ХОРОЛЬСЬКИЙ

Заступник головного редактора
канд.техн.наук, доцент Р.П. НИКИФОРОВ

Відповідальний секретар
канд.техн.наук, доцент Слащева А.В.
тел. +38 050 938 88 31
e-mail: obladnannya@donnuet.edu.ua

 

jurnal obladISSN 2079-4827 

Crossref Member Badge

 

Прийом статей здійснюється

до 10 листопада

до 10 квітня

Журнал включений до міжнародних наукометричних баз та інформаційно-аналітичних систем Index Copernicus, Google Scholar, ResearchBib, Scientific Indexing Services
Статті до журналу  приймаються за такими напрямами наукових досліджень:
1. Розроблення прогресивного високоефективного обладнання харчової промисловості
2. Нові технології продуктів харчування
3. Моделювання та оптимізація процесів розробки харчових продуктів та обладнання харчової промисловості
4. Сучасні напрямки підвищення якості харчових продуктів
5. Технологічні аспекти використання функціональних інгредієнтів
6. Безпека харчових продуктів
7. Удосконалення процесів і апаратів харчових виробництв

 

  folder Архів

 

Інтелект. Особистість. Цивілізація.

Вимоги до публікації

Періодичність видання - 2 рази на рік

Засновник та видавець – Донецький
національний університет економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського

Сайт: http://intelekt.donnuet.edu.ua

Адреса редакції:
вул. Трамвайна, 16, м. Кривий Ріг, 50005
e-mail: intelekt@donnuet.edu.ua 

Головний редактор
канд.педаук, доцент С.О. ОСТАПЕНКО

Заступник головного редактора
канд.педаук, доцент Г.М. УДОВІЧЕНКО

Відповідальний секретар
канд.пед.наук, Сіняговська І.Ю.
тел. +38 067 978 18 05
e-mail: intelekt@donnuet.edu.ua

 

ISSN 2079-48-35

Crossref Member Badge

Прийом статей здійснюється

до 1 грудня

до 1 травня

Журнал включений до міжнародних наукометричних баз та інформаційно-аналітичних систем:ResearchBib.

Статті до журналу  приймаються за такими напрямами наукових досліджень:
1. Філософське обґрунтування наукових проблем суспільства
2. Філософське осмислення проблем освіти
3. Соціально-філософські проблеми розвитку мовного простору
4. Суспільство: стан і перспективи розвитку. Особистість
5. Культура і цивілізація: проблеми функціонування і розвитку
6. Соціокультурна обумовленість формування релігійної свідомості.
7. Історико-філософські проблеми пізнання соціуму.

 

  folder Архів

Оцініть матеріал!
(12 голосів)