Згідно з наказом Кабінету Міністрів України від 30 травня 2016 року № 590 «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, починаючи з 1 вересня 2016 року, здійснює підготовку здобувачів ступеня вищої освіти доктора філософії за такими науковими спеціальностями (переліку 2015 року):

07 Управління та адміністрування 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
05 Соціальні та поведінкові науки 051 «Економіка»

ДонНУЕТ ім. Михайла Туган-Барановського здійснює підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261.

Термін навчання в аспірантурі ̶ 4 роки.

Підготовка в аспірантурі завершується захистом наукових досягнень аспіранта у спеціалізованій вченій раді.

ДонНУЕТ ім. Михайла Туган-Барановського продовжує здійснювати підготовку аспірантів (які вступили у 2015 ̶ 2016 навчальному році та раніше) за науковими спеціальностями переліку 2011 року, а саме:

ШифрГалузь науки,
група спеціальностей,
спеціальність
Галузь науки, за
якою присуджується
науковий ступінь
05 ТЕХНІЧНІ НАУКИ
05.18.08 Товарознавство непродовольчих товарів технічні
05.18.12 Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв технічні
05.18.15 Товарознавство харчових продуктів технічні
05.18.16 Технологія харчової продукції технічні
08 ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
08.00.01 Економічна теорія та історія економічної думки економічні
08.00.02 Світове господарство і міжнародні економічні відносини економічні
08.00.03 Економіка та управління національним Господарством економічні
08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) економічні
08.00.08 Гроші, фінанси і кредит економічні
08.00.09 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) економічні

 

Відповідно до п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» підготовка здобувачів, які вже навчаються за зазначеними спеціальностями, здійснюється відповідно до Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року № 309 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 9, ст. 345).

 

 

ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ В АСПІРАНТУРІ ДОННУЕТ  У 2020 РОЦІ

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського оголошує прийом на навчання в аспірантурі за спеціальностями:

 • 051 «Економіка»;
 • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Заяви та документи для конкурсного відбору для вступу на навчання до аспірантури приймаються з 1 червня 2020 року по 19 серпня 2020 року у понеділок-п'ятницю з 9.00 до 17.00 (перерва з 12.30 до 13.00).

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

 • документа, що посвідчує особу;
 • військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка (оригінал) про здобутий ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • міжнародного сертифіката з англійської мови (за наявності).

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • дві копії документа, що посвідчує особу;
 • дві копії довідки про одержання ідентифікаційного номера;
 • копію документа державного зразка про здобутий ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • копію трудової книжки (у разі її наявності), завірену відділом кадрів за місцем роботи;
 • витяг з протоколу засідання Вченої ради інституту про рекомендацію до вступу до аспірантури (за наявності);
 • список опублікованих наукових праць та винаходів (за наявності), а також ксерокопії публікацій з відгуком передбачуваного наукового керівника;
 • дослідницьку пропозицію вступника з візою завідувача кафедри та письмовим висновком передбачуваного наукового керівника (форму дослідницької пропозиції розробляють і затверджують відповідні кафедри ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, що здійснюють підготовку аспірантів. Форма дослідницької пропозиції і рекомендації з її підготовки оприлюднюються на веб-сайті Університету не пізніше, ніж за три місяці до початку прийому документів);
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • копію міжнародного сертифікату з англійської мови (за наявності);
 • копії інших документів, що підтверджують право на отримання додаткових балів при обчисленні конкурсного балу (за наявності).

Прийом заяв та документів, проведення вступних випробувань, зарахування на навчання вступників до аспірантури проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Строки

Початок прийому заяв та документів

01 червня 2020 року

Закінчення прийому заяв та документів

19 серпня (о 17.00 годині) 2020 року

Строки проведення вступних випробувань

з 21 серпня по 23 серпня 2020 року

Терміни зарахування вступників

до 15 вересня 2020 року

Додаткова інформація за телефоном 096-293-99-10 (Ніколенко Ксенія Вікторівна) або за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна, 16, ауд. 310.

 

Програми вступних випробувань:

051 Економіка

076 Підприємництво, торгівля, біржова діяльність

Англійська мова

Українська мова

Оцініть матеріал!
(14 голосів)